اهداف اصلی مجموعه مباحث «دوران ما»

  1. شناخت تحلیلی دوران ما برای زندگی مؤثرتر در این عصر
  2. ایجاد نوعی آگاهی و بینش در مخاطبان در جهت نفی آزادانه و عقلانی پدید‌ه‌های منفی دنیای جدید و بهره‌گیری از فرصت‌های عصر جدید و مدیریت آن
  3. تولید بسته کامل آموزشی سواد رسانه‌ای همراه با تقویت مهارت تفکر انتقادی متناسب با شرایط ملی و ویژگی‌های خاص مخاطبان و تقویت قدرت نقد و بررسی و تحلیل در فراگیران
  4. شناخت بهتر و عمیق‌تر مهندسی‌های فرهنگی حاکم بر دنیای جدید با هدف اعمال مهندسی معكوس فرهنگی در موارد مورد نیاز و ایجاد بصیرت عقلانی در شناخت رقیب

دستاورد‌های جانبی

  1. پاسخگویی جریان‌شناسانه برخی شبهات مهم اعتقادی ناشی از ویژگی‌های دوران ما
  2. تقدس‌زدایی از برخی امور شبه مقدس‌ دوران ما
  3. ارائه اطلاعات مقاومت آفرین
  4. حمله آرام به پاشنه آشیل‌های رقیب
  5. معرفی‌های فرصت‌ها و نقاط قوت در رقابت
  6. فضاشناسی، مخاطب شناسی و مهندسی فرهنگی

مجموعه مباحث در یک نگاه

از جمله برنامه‌های قابل اجرا (برای توضیحات بیشتر روی هر تصویر کلیک نمایید.):

برخی مباحث در حال باز تولید (برای توضیحات بیشتر روی هر تصویر کلیک نمایید.):